Retur

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi Egenberedskap melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er levert.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er levert.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Egenberedskap uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper må selv dekke de direkte kostnadene ved å returnere varen. Utover de direkte returkostnadene vil kjøper ikke bli pålagt ytterligere kostnader som følge av at kjøper utøver angreretten, så lenge varene returneres i samme stand og mengde som de ble mottatt. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Ved bruk av angreretten vil Egenberedskap tilbakebetale kjøpesummen senest 14 dager fra melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Egenberedskap har rett til å holde tilbake betalingen inntil varene er mottatt fra kjøper eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.